Betingelser for brug af Beestads tjeneste
1. Vedtagelse af betingelser

1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af Beestads tjeneste (herefter benævnt "Tjenesten") regulerer forholdet vedrørende brug af Tjenesten mellem dig som bruger og Beestad.

1.2. Ved at fortsætte brugen af Tjenesten accepterer du Betingelserne. Såfremt du ikke accepterer Betingelserne, kan du ikke benytte Tjenesten.

1.3. Du skal være mindst 13 år for at anvende Tjenesten. Såfremt du ikke opfylder dette alderskrav, må du ikke benytte Tjenesten. Til udbetalinger kræves, at du er i besiddelse af en dansk bankkonto og at Beestad bliver gjort bekendt med disse kontooplysninger.

1.4. Du anbefales at gemme og/eller udskrive Betingelserne. Når du har oprettet dig som bruger, vil du have accepteret disse Betingelser.

2. Om Beestad

2.1. Beestad er en tjeneste til brug for visning af annoncer. Brugerne af Beestad opnår betaling af et på forhånd fastsat beløb pr. annonce, der ses gennem Beestad.

2.2. Kontaktoplysninger Beestad ApS CVR. nr.: 37089966 Kontakt Beestad via e-mail: hello@beestad.com.

2.3. Tjenesten må kun benyttes af privatpersoner.

3. Beestad-profil

3.1. Generelt

3.1.1. Du skal oprette en Beestad-profil for at benytte dig af Tjenesten. Beestad-profilen beskriver dig i forhold til Tjenesten og danner grundlag for hvilket reklamemateriale, du bliver præsenteret for.

3.1.2. Der må maksimalt oprettes én Beestad-profil pr. person.

3.2. Oplysninger

3.2.1. For at oprette en Beestad-profil på Tjenesten skal du som minimum angive for- og efternavn, postnummer og by, e-mailadresse, køn og alder. Såfremt du ikke afgiver ovennævnte oplysninger, kan du ikke oprette en Beestad-profil på Tjenesten. Se nærmere om Beestads håndtering af personoplysninger under pkt. 10.

3.2.3. Du indestår for, at oplysningerne i din Beestad-profil er korrekte. Du er samtidig forpligtet til - i det omfang det er muligt - løbende at opdatere oplysningerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte. Såfremt du afgiver forkerte oplysninger, kan Beestad vælge at suspendere eller slette din konto, jf. pkt. 12, ligesom dette vil være misligholdelse af betingelserne.

3.2.4. Beestad kan ikke drages til ansvar for følgerne af forkert indtastede oplysninger.

3.3. Adgangskode

3.3.1. I forbindelse med oprettelsen af en Beestad-profil på Tjenesten skal du vælge en adgangskode.

3.3.2. Din adgangskode er personlig, og du har pligt til at behandle og opbevare adgangskoden fortroligt, ikke udlevere den til andre eller på anden vis at lade andre få adgang til koden. Beestad opbevarer din adgangskode i krypteret form.

3.3.3. Såfremt du måtte opleve misbrug af din kode eller din Beestad-profil, skal du straks rette henvendelse til Beestad på den under pkt. 2.2 anførte e-mailadresse. Beestad hæfter ikke for eventuelt tab af optjent beløb på din Beestad-profil, hvis din kode er anvendt.

3.4. Validering af identitet

3.4.1. Beestad kan kræve, at du på en bestemt måde validerer din identitet overfor Beestad. Dette kan fx være i forbindelse med udbetaling. Se nærmere i pkt. 6.1.1.

4. Betaling for annonce

4.1. Annoncer

4.1.1 Beestad yder betaling til dig for at se annonce, jf. dog nedenfor. Den til enhver tid gældende betaling for gennemsyn af en annonce fremgår af Beestads hjemmeside.

4.1.2. Beestad yder kun betaling, når du har gennemset en hel annonce. Dette betyder, at du ikke opnår betaling for en annonce, der af den ene eller anden grund bliver afbrudt.

4.1.3. Enhver afbrydelse af en annonce medfører, at du ikke opnår betaling for den pågældende annonce.

4.1.4. For at opnå betaling for en annonce skal Tjenesten gennem hele annoncen være åbnet som en aktiv hjemmeside. Derudover skal der gøres en aktiv indsats under visningen af annoncen, hvor du som bruger trykker på Beestad logo, der vil vises undervejs i annoncen.

4.2. Betaling

4.2.1. Din betaling for at se annoncen indsættes på din Beestad-profil. Du kan til enhver tid se på Tjenesten, hvilket beløb du har optjent. Tjenesten vil normalt blive opdateret straks, når du har set en annonce, men der kan forekomme en vis forsinkelse, inden der sker opdatering. Du kan få udbetalt dit indestående på din Beestad-profil som angivet nedenfor i pkt. 6. Du kan som bruger på Beestad, maksimalt optjene DKK 500 om måneden. Såfremt, at du har set annoncer til en samlet optjent værdi af DKK 500, kan du ikke se flere annoncer i den pågældende måned og du vil derfor skulle vente til næste måned, for at se flere annoncer.

4.2.2. Brugeres betaling for set annonce er betinget af, at Tjenesten får penge fra annoncørerne. Der gives altså ingen garanti for udbetaling i tilfælde af, at annoncører går konkurs, eller af anden årsag ikke udbetaler penge til Tjenesten.

5. Annoncer

5.1. Annoncer

5.1.1. Annoncer vises enkeltvis, og Tjenesten angiver, hvor mange annoncer, der er tilgængelige for dig. Du skal være opmærksom på, at annoncer kan udløbe og forsvinde fra Tjenesten, hvis de ikke bliver afspillet inden for en vis varierende periode fra lanceringsdagen.

5.1.2. Beestad garanterer ikke, at du modtager et bestemt antal annoncer.

5.1.3. Der kan forekomme interesseområder, som i en periode ikke indeholder annoncer. Beestad garanterer ikke, at der altid kan leveres annoncer til dig, idet tilgængeligheden af annoncer påvirkes af dit valg af interesseområde, antal annoncører med videre.

5.1.4. Sammensætningen af de annoncer, du modtager, sker automatisk. Du påvirker sammensætningen gennem dine valg af interesseområder.

5.1.5. Der kan forekomme fejl i forbindelse med sammensætningen af de annoncer som vises for dig, og dette kan resultere i, at der vises annoncer, som falder uden for dine valgte interesseområder. Disse annoncer vil stadig give betaling, selvom de er uden for dine valgte interesseområder.

5.1.6 Annoncører kan vælge at se bort fra dine interesseområder, samt andre oplysninger, som eksempelvis alder, by og postnummer, du har givet Beestad. Disse annoncer vil stadig give betaling, selvom de er uden for dine valgte interesseområder.

5.2. Anden markedsføring

5.2.1. Indholdet og udbuddet af anden markedsføring som du kan deltage i varierer. Beestad indestår på ingen måde for indhold eller tilgængelighed af sådant materiale, herunder ikke for at du modtager, eller har adgang til et bestemt mængde af anden markedsføring.

5.2.2. Såfremt du gennem Beestad opretter dig, som fx modtager af nyhedsbreve fra Beestads samarbejdspartnere eller som deltager i en bestemt tjeneste, sker sådan tilmelding overfor udbyderen af nyhedsbrevet eller tjenesten, som tillige sker på udbyderens betingelser, der skal godkendes ved tilmelding. Beestad formidler alene din tilmelding.

5.2.3. Afmelding eller opsigelse af de tjenester leveret af tredjemand, hvor du måtte have tilmeldt dig via Beestad, fx nyhedsbreve fra Beestads samarbejdspartnere eller deltagelse i en bestemt tjeneste, skal ske direkte over for udbyderen af nyhedsbrevet eller tjenesten. Afmeldelse er Beestad uvedkommende, og Beestad faciliterer ikke hverken direkte eller indirekte afmeldelse overfor udbydere af sådanne tjenester.

5.3. Interesseområder

5.3.1. Udsendelse af annoncer til dig vil normalt være baseret på angivelse af interesseområder i Tjenesten. Alle interesseområder, som er tilgængelige i Tjenesten, er valgt på forhånd af Beestad.

5.3.2. Du kan til enhver tid foretage ændringer i de angivne interesseområder. Der kan gå en kort periode inden sådanne ændringer træder i kraft.

5.4. Annoncers indhold

5.4.1. Beestad er ikke ansvarlig for indholdet af de annoncer, som du, direkte eller indirekte, får adgang til via Tjenesten. Beestad foretager ingen verifikation af udsagn i annoncerne eller øvrigt materiale og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra annoncørens side er Beestad uvedkommende. Beestad påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i annoncerne, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende.

5.5.2. Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at en annonce ikke stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til Beestad.

6. Udbetaling

6.1.1. Beestad er ved udbetaling berettiget til i rimeligt omfang at kræve verifikation af din identitet. Dette kan ske ved, at du bekræfter din identitet ved brug af NemID, eller såfremt Beestad ønsker det, foretager verifikation på anden vis, fx ved at du oplyser et dansk mobiltelefonnummer, hvortil der pr. sms kan sendes en verifikationskode, som du skal anvende for at opnå udbetaling. Du kan først opnå udbetaling, når du har opfyldt sådant verifikationskrav. Såfremt du ikke kan opfylde verifikationskravet, må du rette henvendelse til Beestad for at opnå udbetaling. Sådan verifikation af din identitet sker sædvanligvis alene ved første udbetaling.

6.1.2. Du kan via Tjenesten, til enhver tid se, hvilket beløb du kan få udbetalt, jf. pkt. 6.1.3 Du kan tillige se, hvilke transaktioner (optjeninger og udbetalinger) der tidligere er foretaget. Såfremt du undtagelsesvist skulle have behov for oplysning om transaktioner, der er sket tidligere, bedes du rette henvendelse til din egen bank.

6.1.3. Beestad udbetaler penge én gang om måneden, samme dag til alle brugere af Beestad. Dette vil typisk ske den første fredag i måneden. Det er således lige meget hvilken dag i måneden du har oprettet dig på Beestad, og det er lige meget hvilke(n) dag(e) i måneden du har set annoncer. Din Beestad konto vil typisk blive opgjort den sidste fredag i måneden. Dermed kommer efterfølgende optjente penge den pågældende måned, med på næste måneds udbetaling. Det er forudsætning for at du kan få udbetalt penge, at du har optjent minimum DKK 250,- på din Beestad konto. Er dette ikke sket vil pengene blive stående på din Beestad konto indtil saldoen når eller overstiger DKK 250,- I tilfælde af, at du vælger at lukke din Beestad konto, på et tidspunkt, hvor din optjente saldo er under DKK 100,- vil du ikke få saldoen udbetalt. Denne tilfalder i så fald Beestad.

6.1.4. En Beestad-profil vil automatisk blive lukket efter ét års inaktivitet.

6.2. Det er brugerens eget ansvar at holde sine kontooplysninger på Beestad opdaterede og indtastet korrekt. Beestad tjekker ikke validiteten af din konto. Skifter du f. eks bank eller konto, er det dit ansvar at ændre disse oplysninger på din profil på Beestad. Hvis du ikke gør dette, og Beestad overfører penge til en inaktiv eller forkert indtastet konto, vil der blive pålagt gebyr på din udbetaling. Dette gebyr vil variere ud fra hvilken bank brugeren benytter og deres ændringer i gebyr forbundet ved overførsel til forkert eller ikke-eksisterende konto. 6.2.1.Beestad forbeholder sig retten til, at pådrage brugeren alene, ansvaret for dette gebyr.

7. Skat

7.1. Beløb, du har tjent via Tjenesten, skal opgives på din selvangivelse til SKAT.

7.2. Enhver oplysning eller anmeldelse af indtægt opnået gennem Tjenesten til SKAT er dit ansvar, og Beestad er uden ansvar for dette.

7.3. Beestad vil give oplysninger til skattemyndighederne, såfremt Beestad er forpligtet til sådan udlevering. Beestad vil i sådanne situationer fuldt ud samarbejde med skattemyndighederne.

8. Rettigheder og licens

8.1. Rettigheder

8.1.1. Beestad har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsrettigheder, patentrettigheder og varemærkerettigheder med videre til Tjenesten.

8.1.2. Tjenesten anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil Beestad har brugsret.

8.1.3. Beestad forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker Beestads immaterielle rettigheder.

8.1.4. Rettighederne til de udsendte annoncer og andet markedsføringsmateriale, herunder spørgeskemaer, der gøres tilgængelig for dig, tilhører de respektive rettighedshavere, som har givet Beestad ret til at sprede disse via Tjenesten.

8.2. Brugsret

8.2.1. Ved accept af Betingelserne opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til anvendelse af Tjenesten. Anden brug af Tjenesten er i intet tilfælde tilladt uden særlig aftale med Beestad.

8.2.2. Din brugsret er til enhver tid betinget af, at du opretholder et brugerforhold til Beestad. Såfremt din aftale med Beestad ophører - uanset grunden til dette - skal du straks ophøre brugen af Tjenesten.

8.2.3. Ved modtagelse af reklamemateriale via Tjenesten er du berettiget til at anvende sådant reklamematerialer efter det i Tjenesten tiltænkte formål, men du må fx under ingen omstændigheder anvende de på Beestad indeholdte annoncer til andre formål. Herunder må du ikke gemme eller kopiere annoncer i andet format end det af Beestad udsendte format, og du må ikke duplikere eller distribuere udsendte annoncer eller andet reklamemateriale i eksemplarer, som ikke er nødvendige for brugen af Tjenesten.

8.2.4. Du må endvidere ikke eftergøre, imitere eller kopiere materiale, som du direkte eller indirekte har fået adgang til via Beestad, på en måde som er egent til at misinformere om, eller miskreditere Beestad eller Beestads til enhver tid værende samarbejdspartnere. På samme måde må du ikke medvirke til at Beestads forretningskendetegn, eller Beestads til enhver tid værende samarbejdspartneres forretningskendetegn, anvendes på en måde som kan fremkalde en risiko for forveksling med øvrige kendetegn.

9. Samtykke vedrørende henvendelser fra Beestad

9.1. Ved at godkende Beestads betingelser, accepterer du samtidig, at Beestad retter henvendelse til dig, som beskrevet nedenfor.

9.2. Du accepterer, at Beestad i visse tilfælde sender e-mails til dig på den e-mailadresse som du har anført i din Beestad-profil, som indeholder vigtige oplysninger, fx om opdatering af disse betingelser.

9.3. Du accepterer, at Beestad løbende kan sende orienteringsmails, normalt i form af nyhedsbreve fra Beestad til den e-mailadresse som du har anført i din Beestad-profil, ligesom du anerkender at Beestad kan fremsende e-mails indeholdende oplysninger om hvilke tjenester du kan deltage i hos Beestad, fx om deltagelse i markedsundersøgelser og lignende. Disse e-mails kan indeholde reklamer for Beestad til enhver tid værende sponsorer og samarbejdspartnere. Beestad videregiver ikke din e-mailadresse til tredjemand, uden dit udtrykkelige samtykke. Se også pkt. 10.7.

9.4. Du accepterer, at Beestad udsender e-mails og beskeder via din Beestad-indbakke, som kan indeholde reklame og reklamemateriale fra Beestads til enhver tid værende samarbejdspartnere eller på vegne af disse, inden for de af dig angivne interesseområder.

9.5. Du kan til enhver tid under din brugerprofil ændre i dine interesseområder og derved påvirke hvilke typer af henvendelser Beestad sender til dig.

9.6. Såfremt du har udleveret dit mobiltelefonnummer til Beestad, accepterer du, at Beestad sender besked til dette mobiltelefonnummer om vigtige tekniske eller juridiske forhold, samt at Beestad sender påmindelse til mobiltelefonnummeret, såfremt du ikke har været logget på Beestad i en periode.

10. Persondata

10.1 Generelt om persondata

10.1.1 Alle personoplysninger, der behandles af Beestad, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

10.1.2 Beestad er dataansvarlig for de data, som indsamles via Tjenesten. I visse tilfælde indsamler Beestad dog persondata til egen såvel som tredjemands brug, eller på vegne af tredjemand. Dette kan fx være i forbindelse med din tilmelding til tredjemands nyhedsbreve eller ved din besvarelse af spørgeskemaer. I sådanne tilfælde, vil der i forbindelse med indsamlingen af data, være henvist til de relevante persondatabetingelser. Beestad kan kontaktes på den under pkt. 2.2. anførte adresse.

10.2. Samtykke

10.2.1. Gennem fortsat brug af Tjenesten og accept af Betingelserne giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger som beskrevet i Betingelserne.

10.3. Personoplysninger i forbindelse med Beestad-profil

10.3.1. Når du opretter en Beestad-profil på Tjenesten, kræver Beestad, at du registrerer en række oplysninger om dig som person. Hvis du ikke ønsker at give Beestad disse oplysninger, kan du ikke oprette en Beestad-profil.

10.3.2. De oplysninger, som kræves, er: for- og efternavn, e-mailadresse, alder og køn.

10.3.3. Udover de krævede oplysninger, indsamler Beestad sådanne oplysninger, som du oplyser overfor Beestad. Dette kan fx være din adresse, dit mobiltelefonnummer og dine profiloplysninger til brug for sociale medier, eller oplysninger om din boligtype og ejerforholdet, om du er bilejer, hvilke varetyper du har købt via internettet i det seneste år, om du modtager tilbudsaviser, din beskæftigelsesstatus og branchen, din overordnede hustandsindkomst, antal personer i din husstand, din uddannelsesstatus, din civilstatus, om du har børn, hvor gamle de er og om de er hjemmeboende, om du har kæledyr og hvilken type samt hvor mange timer du er online eller ser TV om dagen, ligesom det kan være andre typer af oplysninger. Beestad indsamler alene disse oplysninger, hvis du oplyser dem overfor Beestad.

10.3.4. Beestad indsamler tillige oplysninger fra dig om dine livsstilsinteresser, herunder dine prioriteter i hverdagen, ligesom du har du mulighed for at angive dine interesseområder. Hvis du ikke foretager valg af interesseområder, antager Beestad, at du har valgt alle interesseområder.

10.3.5. Beestad registrerer også, om du har accepteret Beestads Betingelser, ligesom Beestad i visse tilfælde registrerer din adfærd på tjenesten og hvordan du gør brug af denne, herunder bl.a. hvilke annoncer du har set og om du har vurderet dem, hvor lang tid du har anvendt på Beestads forskellige tjenester, hvordan du ønsker udbetalinger, hvilke konkurrencer du har vundet på Beestad, hvilke beløb du har optjent og fået udbetalt.

10.3.6. Beestad vil i visse tilfælde kræve, at du oplyser dit mobiltelefonnummer til brug for verifikation af din identitet inden udbetaling. Hvis du har oplyst dit mobiltelefonnummer, anvender Beestad tillige dette til udsendelse af væsentlige beskeder og påmindelser, som beskrevet i pkt. 9.6.

10.3.7. Beestad registrerer endvidere en række tekniske oplysninger i forbindelse med, at du tilgår Tjenesten. Dette er bl.a. oplysning om hvilken internetbrowser du anvender og hvilken IP-adresse du har.

10.3.8. De oplysninger, som registreres af Beestad om dig, kan ikke ses af andre end udvalgte Beestad ansatte

10.4. Brug af log-in til sociale netværk til log-in på Beestad

10.4.1. Du har mulighed for at anvende dit log-in til en række sociale medier som fx Facebook til at logge ind på Beestad. Når du anvender et sådant log-in til at logge ind på Beestad, får Beestad adgang til de oplysninger, som du har valgt, skal være offentligt tilgængelige på det pågældende sociale netværk. Oplysningstypen og omfanget af de oplysninger, som Beestad indhenter om dig, vil afhænge af, hvordan du har tilpasset din offentlige profil på det sociale medie. Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med brug af log-in til sociale medier, ligeledes vil være underlagt disse mediers brugerbetingelser m.v.

10.5. Oplysninger i forbindelse med brug af NemID

10.5.1. I de tilfælde, hvor Beestad kræver, at du i forbindelse med udbetaling verificerer din identitet ved brug af NemID, modtager Beestad fra Nets et såkaldt PID-nummer. Beestad tilknytter dette PID til din brugerprofil, således at din verifikation af identitet kan begrænses til så få tilfælde som muligt. Beestad gemmer ikke i denne forbindelse dit CPR-nummer, eller andre oplysninger du anvender i forbindelse med NemID.

10.6 Formål med registrering af personoplysninger

10.6.1. Formålet med Beestads behandling af de i dette pkt. 10 anførte personoplysninger er, at Beestad kan gennemføre en god og hensigtsmæssig håndtering af din tilknytning til og brug af Tjenesten, sammensætte reklamepakker tilpasset dig og dine interesser, tilbyde dig relevant anden markedsføring og yde dig en tilstrækkelig support, såfremt der opstår tekniske problemer, ligesom en række oplysninger gemmes af regnskabstekniske hensyn. Dine oplysninger anvendes således til markedsføringsmæssige formål. Endvidere benyttes dine personoplysninger til statistiske formål.

10.7. Videregivelse af persondata

10.7.1. Beestad videregiver alene personoplysninger i det omfang, det er beskrevet i Betingelserne. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger ud over overladelse til de af Beestad anvendte databehandlere, jf. pkt. 10.9.1.

10.7.2. Beestad videregiver i visse tilfælde oplysninger til annoncører eller andre om sine brugere. I sådanne tilfælde, videregives alene data i en form, hvor det ikke er muligt for modtageren at identificere enkelte brugere (anonymiseret). Beestad videregiver i sådanne tilfælde aldrig oplysninger, som kan identificere enkeltpersoner, herunder navn, adresse, e-mailadresse eller lignende.

10.7.3. Beestad forbeholder sig ret til at videregive dine personoplysninger på baggrund af anmodning fra offentlige myndigheder, herunder SKAT, politi og retsvæsen og i tilfælde, hvor Beestad i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til det. I sådanne tilfælde kan det eksempelvis være nødvendigt at videregive dit CPR-nummer, som du i givet fald vil blive bedt om at oplyse eller bekræfte ved næstkommende brug af Tjenesten, idet du ellers ikke kan fortsætte din brug af Tjenesten.

10.8. Indsigt og berigtigelse i forhold til personoplysninger

10.8.1. Som registreret bruger hos Beestad har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Lov om behandling af personoplysninger, og du kan ved at rette skriftlig henvendelse til Beestad få oplyst, hvilke personoplysninger Beestad som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Beestad forbeholder sig ret til kun at besvare henvendelse om indsigt i personoplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

10.8.2 Såfremt du opdager, at de personoplysninger, du selv har indtastet i din Beestad-profil, er fejlbehæftede eller vildledende, skal du selv foretage rettelse af disse oplysninger, idet Beestad ikke har nogen mulighed for at rette i din Beestad-profil.

10.9. Databehandlere

10.9.1. Beestad anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af Tjenesten og anden assistance i forbindelse med denne. Disse virksomheder er under Beestads instruks og behandler data, for hvilke Beestad er dataansvarlig. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet end opfyldelse af aftalen med Beestad.

10.9.2. Databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

10.10. Sletning af persondata

10.10.1. Såfremt din Beestad-profil slettes, slettes eller anonymiseres personoplysninger, som er registeret af Beestad om dig, idet Beestad dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn lagrer visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen af din Beestad-profil. Din Beestad-profil er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere. Du kan til enhver tid slette din Beestad-profil, jf. pkt. 12.

11. Misligholdelse

11.1. Misligholdelse

11.1.1. Manglende overholdelse af Betingelserne er væsentlig misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af Tjenesten.

11.1.2. Enhver form for automatiseret brug af Tjenesten, manipulation eller misbrug af denne eller Beestad-relevante data og lignende er væsentlig misligholdelse af Betingelserne og vil medføre sletning af din konto, jf. pkt. 14.1.

11.1.3. Beestad anvender en række forskellige elektroniske værktøjer til at afsløre misbrug af og indtrængning i Tjenesten, som automatisk varsler Beestad i sådanne situationer.

11.1.4. I de tilfælde, hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse.

12. Sletning af konto med videre

12.1. Suspension

12.1.1. Beestad er til enhver tid berettiget til at suspendere din Beestad-profil, såfremt Beestad finder anledning til dette. Såfremt din Beestad-profil suspenderes, vil du ikke kunne anvende Tjenesten.

12.1.2. Senest 60 dage efter suspensionen vil Beestad enten hæve suspensionen eller slette din Beestad-profil.

12.1.3. Du kan ikke rette nogen form for krav mod Beestad, såfremt det måtte vise sig, at suspensionen var med urette.

12.2. Sletning

12.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Beestad-profil. Sådan sletning foretages fra Tjenesten under Profiler

12.2.2. Såfremt din Beestad-profil slettes, vil ethvert indestående, dog minimum DKK 100,-, på den tilhørende Beestad-profil blive indbetalt til din oplyste konto, jf. pkt. 6.1.3.

12.2.3. Beestad er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Beestad-profil, såfremt Beestad finder anledning til dette.

12.2.4. Såfremt Beestad foretager sletning af din Beestad-profil, vil et eventuelt indestående blive overført til din konto. Dog vil der, såfremt der foreligger bevis for, at du har foretaget misbrug af Tjenesten eller misligholdt aftalen med Beestad, jf. pkt. 11.1.2, ikke ske udbetaling af dit indestående, hvis Beestad af denne grund sletter din konto.

12.2.5. Ved sletning af din Beestad-profil, vil denne blive slettet straks, dog senest 24 timer efter anmodningen om sletning er modtaget, medmindre du berettiget har valgt en anden sletningsmåde.

12.2.6. Efter sletning af din Beestad-profil kan denne ikke længere anvendes.

12.3. Gemte data i forbindelse med sletning

12.3.1. Beestad vil gemme visse oplysninger om din Beestad-profil i en periode på 5 år fra sletningens gennemførelse, jf. pkt. 10.10.1.

13. Ansvar

13.1. Ansvarsfraskrivelse

13.1.1. Tjenesten stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Tjenesten sker på dit eget ansvar, og Beestad kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Tjenesten. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Tjenesten, sker på dit eget ansvar og for egen risiko.

13.1.2. Beestad kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at Beestad har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset, om Beestad kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed.

13.1.3. Beestad er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Tjenesten.

13.1.4. Beestad indestår ikke for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af Tjenesten, herunder for forsinkelser, ukorrektheder, fejl, afbrydelser eller mangler, der måtte opstå i forbindelse med visning af annoncer.

13.1.5. Beestad kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Tjenesten, herunder for handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de på Tjenesten indeholdte oplysninger, manglende adgang til Tjenesten, tab af data, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende tab samt øvrige følgeskader, uanset om Beestad har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på Tjenesten.

13.1.6. Beestad garanterer ingen form for minimumsindtjening eller indtjening overhovedet ved din anvendelse af Tjenesten. Du kan under ingen omstændigheder gøre krav på sådan minimumsindtjening.

13.1.7. Beestad er ikke ansvarlig for indholdet af det markedsføringsmateriale med videre, som du direkte eller indirekte får adgang til via Tjenesten, herunder via links fra Tjenesten. Beestad foretager ingen generel kvalitetssikring eller verifikation af sådant markedsføringsmateriale med videre, og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra den reklamerende virksomheds side kan derfor forekomme. Beestad påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i markedsføringsmaterialet, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende.

13.1.8. Skulle Beestad til trods for ovenstående blive erstatningsansvarlig, er Beestads ansvar altid begrænset til et beløb svarende til det beløb, du som bruger har indtjent i de seneste forudgående 3 måneder før den erstatningsbegrundende hændelse. Beestads samlede erstatningsansvar over for dig som bruger kan dog uanset ovenstående aldrig overstige DKK 3.000,-.

13.2. Produktansvar

13.2.1. Beestad fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, medmindre et sådant ansvar er præceptivt. Ikke-lovbaseret produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

13.3. Force Majeure

13.3.1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, herunder Betingelserne, eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

14. Ophør af aftalen

14.1. Beestad er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med dig uden varsel. Opsigelse sker ved Beestads skriftlige henvendelse til den e-mailadresse, som du har angivet i din Beestad-profil. Såfremt Beestad opsiger aftalen med dig, vil din konto blive slettet af Beestad, jf. pkt. 12.2.3.

14.2. Du kan til enhver tid vælge at slette din brugerkonto, jf. pkt. 12.2.1.

15. Ændringer af Betingelserne

15.1. Beestad er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Betingelserne. Såfremt Beestad foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret om dette ved din næstkommende brug af Tjenesten.

15.2. Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Tjenesten, og din Beestad-profil kan blive slettet, jf. pkt. 12.2.3.

16. Lovvalg og værneting

16.1. Aftalen mellem parterne og brugen af Beestads services er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.

16.2. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Retten i København, Danmark.

16.3. Såfremt du ikke kan indgå sådan aftale om værneting, jf. pkt. 16.2, skal sagen behandles ved voldgift.

16.3.1. Voldgiftsretten, der sættes på dit hjemsted, skal have tre medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger ét. De to af parterne udpegede medlemmer udpeger i fællesskab det tredje medlem, som skal være opmand.

16.3.2. Voldgiftsretten, der selv fastlægger sin procedure, træffer bindende afgørelse af sagen ved flertalsbeslutning. Voldgiftsretten træffer som del af sin afgørelse beslutning om fordeling af udgifterne ved afholdelse af voldgift, idet udgangspunktet skal være, at den tabende part pålægges at betale omkostningerne.

17. Privatlivspolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller abonnent og øvrig brug af services. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. Sikkerhed Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Formål Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Periode for opbevaring Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Videregivelse af oplysninger Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Indsigt og klager Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: hello@beestad.com Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Udgiver Websitet ejes og publiceres af: Beestad ApS cvr.nr. 37089966 Email: hello@beestad.com

18. Version

18.1. Dette er Beestads betingelser af 7. november 2016.